Algemene voorwaarden She Creates

 

Artikel 1. Definities

 1. She Creates gevestigd te Siësta, Santa Eularia des Riu, Illes Ballears.zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als de Dienstverlener.
 2. Klant betekent de persoon die deelneemt aan een retraite, online programma, online training, evenement of sessie.
 3. De overeenkomst betekent de overeenkomst van dienstverlening op basis waarvan de Dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Online inhoud betekent een online programma, online training of online evenement.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door of namens Dienstverlener gedaan waarop Dienstverlener deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Dienstverlener uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Dienstverlener in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 3. De versie van deze algemene voorwaarden die op enig moment van toepassing is, is de versie die het laatst is toegezonden en aanvaard.
 4. De toepassing van de algemene voorwaarden van een zakelijke klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien op enig moment enige bepaling (of bepalingen) van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

 

Artikel 3. Aanbod

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 10 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener is niet gebonden aan een door hem gedane aanbieding indien Cliënt redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod is niet automatisch van toepassing op vervolgopdrachten.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingen 

 1. Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van het contract anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De verplichting tot betaling ontstaat bij het sluiten van het contract. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf gefactureerd. Indien is overeengekomen om in termijnen te factureren, is Dienstverlener gerechtigd de werkzaamheden of de toegang tot de content op te schorten totdat een (volgende) betaling heeft plaatsgevonden. Een eerste betaling dient altijd voor aanvang te zijn voldaan.
 3. De bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. De Dienstverlener heeft te allen tijde het recht de tarieven aan te passen, indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aangepaste tarieven zullen zo spoedig mogelijk aan de Klant worden meegedeeld. De tarieven zullen niet worden verhoogd binnen de looptijd van een lopende overeenkomst.
 4. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, de werkzaamheden eerder zullen aanvangen of op de factuur een afwijkende betalingstermijn is vermeld.
 5. Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, een automatische incasso niet kan worden geïncasseerd, een automatische incasso zonder geldige reden wordt gestorneerd of een betaling wordt gestorneerd, is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij na een enkele aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en vervallen eventueel reeds verstrekte licenties onmiddellijk.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Cliënt zal alle voor de uitvoering van het contract relevante informatie tijdig aan Dienstverlener verstrekken.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Dienstverlener zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade of verlies voortvloeiend uit het niet naleven van de bepalingen van deze clausule.
 5. Indien de Opdrachtgever de vereiste informatie niet of niet tijdig verstrekt en de uitvoering van de opdracht daardoor vertraging oploopt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 Uitvoering van het contract

 1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat. Cliënt erkent dat resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zullen zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inspanningen van Cliënt.
 2. De Dienstverlener is bevoegd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.

 

Artikel 7 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg het contract wijzigen.
 2. Voor bepaalde trajecten en trainingen gelden een intake- en deelname-eisen. De Dienstverlener is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien dit na de intake noodzakelijk wordt geacht.
 3. De Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of indien zich nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend waren.
 4. In geval van onvoorziene omstandigheden heeft de Dienstverlener de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Wijzigingen als bedoeld in dit lid worden zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Partijen zullen gezamenlijk naar een passende oplossing zoeken en trachten de zitting te verzetten. Indien dit niet mogelijk is, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het is niet mogelijk om aangekochte producten, online trajecten en online programma’s te retourneren. Mocht de opdrachtgever van het gekochte product af willen wijken, dan wordt de gemaakte investering bevroren. De opdrachtgever kan het bedrag in de toekomst gebruiken voor retraites, trajecten, online producten en diensten bij de dienstverlener.
 6. Het is niet mogelijk om aangekochte digitale producten, inclusief online cursussen, te retourneren. Door de digitale producten te bestellen en te betalen, krijgt de Klant rechtstreeks toegang tot zijn aankoop. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij daarmee afziet van het recht om gebruik te maken van de bedenktijd.
 7. Een toegangsbewijs voor online inhoud zoals beschreven in de vorige paragraaf van deze clausule kan alleen worden doorverkocht in overleg met de Dienstverlener en voor hetzelfde bedrag als waarvoor het toegangsbewijs door de Klant is gekocht.
 8. Een enkele sessie, al dan niet onderdeel van een programma, kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos verplaatst worden. In een één-op-één mentorschap kan de Klant maximaal 2 sessies kosteloos verzetten. In geval van verplaatsing binnen 24 uur of in geval van verplaatsing van een derde sessie of in geval van afwezigheid, zal de sessie worden geannuleerd en als zodanig in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Sessies die deel uitmaken van een programma moeten worden verplaatst binnen de duur van dat programma.
 9. Indien de Klant meer dan 15 minuten te laat is voor een sessie, wordt de sessie geannuleerd en is er geen recht op inhalen van deze verloren tijd.
 10. De annuleringsvoorwaarden voor een retraite zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 8 Aanvullende bepalingen Online content & cursussen

 1. De Klant krijgt pas toegang tot de inhoud na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Klant krijgt toegang tot de online content na aankoop. Deze content is dus uitgesloten van het herroepingsrecht, wat betekent dat het niet mogelijk is om de aankoop te annuleren met terugbetaling van de aankoopprijs.
 3. De Dienstverlener heeft het recht om de vergoedingen aan te passen bij het opnieuw aanbieden van de betreffende inhoud. Ook heeft zij het recht om de prijs in de aanloop naar de overeenkomst aan te passen voor promotionele doeleinden.
 4. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de Klant met de aankoop beoogde. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing of uitvoering van kennis of handelingen, opgedaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Vanwege het gebruik van een platform van derden voor de uitvoering van de overeenkomst, kan de Dienstverlener niet garanderen dat de inhoud te allen tijde en op alle locaties beschikbaar is.
 6. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deelname op elk moment te weigeren.
 7. De Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van een contract uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. De Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. De inhoud is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. De Klant is gerechtigd om in beperkte mate screenshots te maken van de content, mits vergezeld van de naam van de Dienstverlener bij publicatie op social media.
 9. Het is de Klant niet toegestaan om de opgedane kennis te gebruiken om een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na kennisname van de inhoud.
 10. De informatie die in de loop van de inhoud wordt verstrekt, blijft eigendom van de Dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Tijdens het kennisnemen van de inhoud kunnen Klanten met elkaar communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van opmerkingen in de community onder berichten. De Klant verklaart geen spam of andere ongewenste berichten te versturen. Handelen in strijd met deze voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke ontzegging van de toegang tot en het gebruik van de diensten van de Dienstverlener.
 12. Het staat de Service Provider te allen tijde vrij om communicatie of andere delen van gedeelde informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie de verwijdering ervan rechtvaardigt.
 13. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om Klanten wier gedrag het verloop van een overeenkomst belemmert of bemoeilijkt, uit te sluiten van verdere deelname en, indien nodig, van toekomstige deelname. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de betreffende inhoud onverlet.

 

Artikel 9 Aanvullende bepalingen Groepsprogramma

 1. Om het groepsaspect van een programma te benadrukken, kan een minimumaantal deelnemers worden verlangd. Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, zal het programma geannuleerd worden en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden.
 2. Om het maximale resultaat te bereiken, dient de Klant zich voor 100% in te zetten, alle sessies bij te wonen en de opdrachten op tijd uit te voeren. Indien de Klant hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 3. Beide partijen zijn verplicht om afspraken na te komen, inhoud op tijd aan te leveren, deel te nemen aan de sessies en een veilige omgeving te creëren.
 4. Indien de Klant herhaaldelijk niet voldoet aan de gestelde deelname-eisen, heeft Dienstverlener het recht de Klant uit te sluiten van het programma. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.
 5. Het aanbod en de activiteiten die deel uitmaken van een programma kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien de Dienstverlener dit noodzakelijk acht. De Dienstverlener mag de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.
 6. Tijdens het groepsprogramma worden de groep sessies opgenomen. De opnamen kunnen voor anderen doeleinden, denkend aan verkoop op de website worden gebruikt. Als de klant het programma koopt ga deze hier automatisch mee akkoord.
 7. Indien de Klant verhinderd is voor een individuele sessie, kan de sessie tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verplaatst.
 8. Groepssessies kunnen niet worden verschoven of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 9. Het is niet toegestaan om video- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een groepstraining, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Het bepaalde in het vorige artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing op groepstrainingen.

 

Artikel 10 Evenementen (hieronder vallen geen retraites, zie de sectie retraites voor overeenkomsten)

 1. Toegangskaarten kunnen worden gekocht tot de dag van een evenement, tenzij anders aangegeven of het evenement is uitverkocht.
 2. Indien de Klant onverhoopt verhinderd is het evenement bij te wonen, ontvangt de Klant geen restitutie. De Klant heeft wel het recht om zijn toegangsbewijs door te verkopen voor een gelijke of lagere waarde, mits de andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens tijdig aan de Dienstverlener worden doorgegeven, tenzij het evenement deel uitmaakt van een programma.
 3. Het toegangsbewijs verleent toegang aan één persoon en wordt slechts eenmaal verstrekt. Vanaf het moment van uitgifte van het toegangsbewijs is de Klant verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Dienstverlener kan de geldigheid niet garanderen indien het toegangsbewijs niet bij haar is gekocht.
 4. De Dienstverlener is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.
 5. De Dienstverlener is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten in rekening te brengen.
 6. Indien een toegangsbewijs na aanvang van het evenement geen toegang meer verschaft tot het evenement, zal dit bij de aankoop worden aangegeven.
 7. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de data en de locatie van een evenement. In het geval dat de locatie of data door de Dienstverlener worden gewijzigd, heeft de Klant het recht om binnen 72 uur nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld, te annuleren of om zich op een later tijdstip kosteloos voor een evenement in te schrijven. Indien een evenement niet offline kan plaatsvinden door omstandigheden waarover de Dienstverlener geen controle heeft, heeft de Dienstverlener het recht om het evenement online te houden. Dit geeft de Klant geen recht op terugbetaling, tenzij anders overeengekomen.
 8. De Klant heeft het recht om het aankoopbewijs over te dragen aan een andere persoon, mits deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het evenement aan de Dienstverlener worden doorgegeven.
 9. Tijdens het evenement is de Klant verplicht zich te houden aan de geldende huisregels. De Dienstverlener is gerechtigd om deelnemers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder veroorzaken uit te sluiten van het betreffende evenement en toekomstige evenementen zonder recht op restitutie.
 10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens het evenement, tenzij anders overeengekomen. Door naar het evenement te komen aanvaarden de deelnemers dat zij tijdens het evenement kunnen worden vastgelegd en dat deze beelden, zonder vergoeding, kunnen worden gepubliceerd, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 11. Het is de Klant verboden gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar het evenement.
 12. De Klant is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan het evenement.
 13. In geval van overmacht heeft de Dienstverlener het recht om het evenement te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiving van het evenement heeft de Klant het recht zijn toegangsbewijs te annuleren met terugbetaling van de toegangsprijs, tenzij het evenement deel uitmaakt van een programma. De Dienstverlener heeft het recht om een offline evenement om te zetten in een online evenement indien de omstandigheden dit vereisen. Dit geeft de Klant geen recht op terugbetaling, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of te verschuiven. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de redelijke macht van partijen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie voordoet als omschreven in het eerste lid van dit artikel, of indien zich andere omstandigheden voordoen waardoor de overeenkomst tijdelijk niet kan worden voortgezet, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. In een dergelijke situatie zoeken de partijen gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder dat een passende oplossing wordt gevonden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder enige verplichting of aanspraak op schadevergoeding, dan wel op ongedaan making van de verplichtingen en prestaties uit de overeenkomst van vóór dat tijdstip. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden terstond opeisbaar.
 3. In geval van een B2B-contract zijn de partijen verplicht het werk opnieuw in te plannen en blijft de betalingsverplichting van kracht.
 4. Indien Opdrachtgever het contract wegens Covid wenst te verzetten, maar overheidsmaatregelen voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet in de weg staan, is Dienstverlener gerechtigd de aan deze verzetten verbonden kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor schade of verlies

 1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade/verlies voortvloeiend uit dit contract, tenzij de schade/verlies opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
 2. De dienstverlener geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die zich tijdens of na de uitvoering van het contract bij de klant voordoen.
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade/verlies die ontstaat doordat is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 4. De Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing of uitvoering van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 6. De Dienstverlener heeft geen invloed op en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen van derden.
 7. Indien Dienstverlener aan Opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd mocht zijn wegens het veroorzaken van directe schade, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat Dienstverlener in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan Opdrachtgever heeft gefactureerd, tenzij de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dienstverlener geleverde diensten en content.

 

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Dienstverlener aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en adviezen berusten bij Dienstverlener. Het is uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande toestemming het verstrekte materiaal en de documentatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Elke handeling die in strijd is met de bepalingen van deze clausule, vormt een inbreuk op het auteursrecht.
 3. In geval van inbreuk zal Dienstverlener een bedrag ontvangen dat tenminste driemaal de reguliere licentievergoeding bedraagt voor dit gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van enige andere geleden schade/verlies.
 4. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een groepstraining. Tijdens een één-op-één sessie zal de mogelijkheid worden geboden om een gesprek op te nemen.
 5. De Dienstverlener zal vooraf aankondigen of er tijdens de uitvoering van de overeenkomst beeld- en/of video-opnamen gemaakt zullen worden voor promotionele doeleinden, zodat de Opdrachtgever bezwaar kan maken indien hij/zij geen deel wil uitmaken van het promotiemateriaal. Indien Cliënt beeld- en/of videomateriaal wenst te gebruiken op sociale media, dient de naam van de maker van het beeld- en/of videomateriaal te worden vermeld.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun contract hebben verkregen.

 

Artikel 15 Klachten

 1. In geval van een klacht over facturen en/of offertes dient Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Dienstverlener.
 2. Dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 16 Geschillenregeling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dienstverlener is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Onverminderd de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens Dienstverlener en alle betrokken derden 12 maanden.

 

Aanvullende bepalingen retraites

 

Artikel 17 Aanbieding en inschrijvingen

 1. Inschrijvingen voor een retraite dienen tijdig voor vertrek te zijn afgerond, zoals vermeld op de website.
 2. Indien een minderjarige aan een retraite wil deelnemen, dient de minderjarige aan te tonen dat zijn ouder(s) of wettelijke voogd(en) toestemming hebben gegeven voor het maken van een boeking en dient de Dienstverlener een match te zien.
 3. De duur van de retraite is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld in het boekingsproces.
 4. De op de website getoonde foto’s zijn afkomstig van derden en zijn uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven. Het is mogelijk dat de accommodatie ter plaatse iets afwijkt van de foto’s.
 5. Na betaling van de aanbetaling ontvangt de Klant een reserveringsbevestiging per e-mail. Het volledige bedrag dient voor vertrek te zijn voldaan.

 

Artikel 18 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief vluchten of ander vervoer.
 3. Voor een eenpersoonskamer kan een toeslag worden berekend.
 4. Dienstverlener heeft het recht om tot 20 dagen voor vertrek de prijs van de retraite met maximaal 8% te verhogen, indien deze verhoging wordt gerechtvaardigd door een stijging van de kosten die Dienstverlener moet maken. In geval van een verhoging van meer dan 8% heeft de Klant het recht de reis kosteloos te annuleren.
 5. Na inschrijving stuurt de Dienstverlener een factuur voor een voorschot voor de retraite. Deze aanbetaling dient binnen 14 kalenderdagen na inschrijving te worden voldaan. Het resterende deel van de betaling dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de retraite te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 8 weken voor aanvang dient het volledige bedrag direct te worden voldaan.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met tijdige betaling, zal een herinnering worden gestuurd naar de Klant, waarin hem 14 dagen de tijd wordt gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling op die datum uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De dienstverlener zal de reeds betaalde bedragen verrekenen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 7. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, is de Klant vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag.
 8. De Dienstverlener is gerechtigd om andere betalingsvoorwaarden te hanteren indien de omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 19 Informatieverstrekking

 1. De Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie tijdig aan de Dienstverlener verstrekken. Hieronder valt ook informatie over allergieën, dieetwensen en medicijngebruik.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Dienstverlener zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade of verlies voortvloeiend uit het niet naleven van de bepalingen van deze clausule.

 

Artikel 20 Wijziging en annulering van de retraite

 1. In geval van annulering vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. Verder gelden de volgende annuleringskosten:

– Twee maanden voor aanvang: restitutie van 50% van de kosten.

– Een maand voor aanvang: restitutie van 25% van de kosten.

– Binnen een maand voor de aanvang : geen terugbetaling van kosten.

 1. De klant heeft het recht de reisovereenkomst binnen 24 uur na totstandkoming van de reisovereenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt.
 2. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, zoals die van de verzekeringsmaatschappij of een luchtvaartmaatschappij. De Dienstverlener is slechts verantwoordelijk voor de kosten van de organisatie. De Dienstverlener adviseert om een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van vliegtickets als de retraite officieel is bevestigd. De Dienstverlener draagt geen verantwoordelijkheid voor het voortijdig aanschaffen van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
 3. Deelname aan een retraite kan alleen in onderling overleg worden overgedragen.
 4. De inhoud van het aanbod tijdens de retraite wordt bepaald door de Dienstverlener. Het gepubliceerde programma heeft echter een indicatief karakter en houdt een inspanningsverbintenis in. Het programma kan worden aangepast aan relevante actuele omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en andere factoren. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor noodzakelijke wijzigingen in het programma, maar zal zich inspannen om de kwaliteit van de retraite zo veel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden voor kosteloze annulering.
 5. Na de bevestiging van de inschrijving kan een retraite worden geannuleerd indien het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de offerte niet wordt gehaald. Indien er voldoende deelnemers zijn, ontvangt de Klant een bevestigingsmail om de vluchten te boeken.
 6. Indien de retraite door de Dienstverlener wordt geannuleerd, heeft de Klant recht op terugbetaling van het reeds aan de Dienstverlener betaalde bedrag, maar kan hij geen aanspraak maken op schadevergoeding of enige andere compensatie, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Artikel 21 Deelname aan activiteiten en retraites

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en de eventuele annulering daarvan – en andere reisdocumenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.
 2. Deelname aan een retraite en/of activiteiten geschiedt op eigen risico. De Dienstverlener, alsmede de andere bij de overeenkomst betrokken partijen, zullen de veiligheid van de Klant zo optimaal mogelijk beschermen. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor zijn of haar daden. In het geval van sportactiviteiten is de Klant verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat er geen verwondingen en/of ongevallen plaatsvinden. De Klant is er verantwoordelijk voor dat fysieke beperkingen in acht worden genomen.
 3. De Klant is verplicht te allen tijde de aanwijzingen en instructies van de Dienstverlener, gidsen en andere betrokkenen op te volgen.
 4. Van de Klant wordt verwacht dat hij zich tijdens de retraite en activiteiten behoorlijk gedraagt. Onaanvaardbaar gedrag kan leiden tot beëindiging van de retraite of activiteit zonder restitutie.
 5. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat de Klant vrij om het programma niet te volgen. Dit geeft de Klant echter geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of op een vervangende les of activiteit.
 6. De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de geldende huisregels van de betreffende accommodatie.
 7. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Dienstverlener.

 

Artikel 22 Aansprakelijkheid voor schade of verlies

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit dit contract, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de Klant. Deelname aan de retraite of activiteit geschiedt op eigen risico.
 2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade/verlies die het gevolg is van het afgaan op onjuiste of onvolledige informatie die door of namens de Klant is verstrekt.
 3. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant de instructies niet heeft opgevolgd.
 4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de retraite.
 5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van andere Klanten.
 6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet kunnen organiseren van de retraite als gevolg van overmacht situaties.
 7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door een verzekering, inclusief maar niet beperkt tot een reisverzekering.
 8. De verantwoordelijkheid voor het hebben van de juiste reisdocumenten en documenten ligt bij de Klant. Indien bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat de Klant niet over de vereiste uitrusting beschikt en niet verder kan deelnemen, heeft de Klant geen recht op terugbetaling van de reissom.
 9. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing of uitvoering van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de retraite.
 10. Indien de Dienstverlener enige schadevergoeding verschuldigd mocht zijn, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de limieten die zijn toegestaan op grond van de relevante internationale verdragen en/of regelgeving die betrekking hebben op de reisdiensten en zal deze schadevergoeding het bedrag van de reissom niet te boven gaan.